Zamykanie roku księgowego i tworzenie bilansów rocznych w BazaNie jest proste ...

Aby zakończyć rok księgowy i otworzyć kolejny należy wykonać następujące dwa kroki:

  1. Sporządzić sprowzdanie finansowe za miniony rok

  2. Zamknąć rok księgowy oraz prznieść salda kont jako bilans otwarcia na następny rok księgowyZałóżmy, że mamy następujący przykłodowy Zakładowy Plan Kont dla wspólnoty.

Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys 1. Przykładowy Zakładowy plan kont

Jest to plan kont w oparty na domyślnym planie jaki jest generowany podczas zakładania wspólnoty – dodatkowymi kontami są tylko konta syntetyki 751, 401, 856.1. Tworzenie sprawozdania finansowegoDo funkcji tworzenia bilansu wchodzimy z menu.

Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 2. Uruchomienie modułu tworzenia bilansu


Akceptowanym okresem powinien być zaesze grudzień danego roku, aby do zestawienia wzięte zostały obroty z calego roku.

Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 3. Wejście do modułu tworzenia bilansu


Jeśli wchodzimy dla danej wspólnoty do tej opcji po raz pierwszy musimy utworzyć arkusz bilansu domyślnego naciskając przycisk “Twórz bilans domyślny”

Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 4. Tworzenie bilansu domyślnego


Generowany w ten sposób jest arkusz domyślny.

Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 5. Okno arkusza bilansu z utworzonym bilansem domyślnym.

Bilans domyślny można dowolnie modyfikować. Dlatego mogą Państwo dowolnie dostosować format zestawienia finansowego do swoich potrzeb.

Załóżmy, że do tej pory robiliśmy w jakimś arkuszu kalkulacyjnym zestawienie składajace się z czterech następujących cześciProgram FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 6. Przykładowy arkusz “Przychody/Koszty zarządu”Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 7. Przykładowy arkusz “Przychody/Koszty z mediów”Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 8. Przykładowy arkusz “Przychody/Koszty z funduszu remontowego”


Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 9. Przykładowy arkusz “Należności zobowiązania”


Bilans można utworzyć modyfikując arkusz bilansu domyslnego lub poprzez stworzenie własnego arkusza.


Po wybraniu wiersza z bilansu, przycisk “Edycja” na oknie na rys. 5 otwiera okno wiersza arkusza. Ta tym oknie przycisk “Edycja” pozwala edytować pola : Sekcja, Dział, Pole, Sposób naliczania oraz Opis, oraz opcje widoczności na wydruku. Przycisk “Edycja wzoru” otwiera edytor wzorów do edycji wzoru w wierszu arkusza (rys. 11).

Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 10. Okono Edycji wiersza arkusza bilansu


Wzór wyliczający wartość komórki arkusza może się składać z następujących funkcji:

Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 10. Okno edycji wzoru w arkuszu


Zestawienia, które kiedyś robiliśmy w arkuszu kalkulacyjnym tak jak na rys. 6,7,8,9. w naszym systemie otrzymujemy definiując je w jednym arkuszu tak jak na Rys. 5 z czterema sekcjami.Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys 11. Wzory dla zestawienia z rys. 6.


Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys 13. Wzory dla zestawienia z rys. 7.


Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys 14. Wzory dla zestawienia z rys. 8.


Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys 15. Wzory dla zestawienia z rys. 9.Zauważmy, że wzory jakie są użyte w tych arkuszach biorą pod uwagę całe salda na kontach. Przy pomocy funkcji BOWN, BOMA, ROMA i ROWN, mozna dodatkowo wypisać w zestawieniu Bilans otwarcia konta. Jest to przydatnie gdy przejeliśmy zadłużoną wspólnotę.

Zwróćmy uwagę jeszcze na rys. 15. Jest to sekcja sprawozdania dotycząca niuregulowanych rozrachunków. Użyliśmy w niej kilku różnych sposobów naliczania (5-ta kolumna). Wyróżniamy 6 spsobów naliczania a wlasciwie wyswietlania salda syntetyki i jej analityk

NS

Saldo syntetyczne rozrachunkowe WN (Należności)

ZS

Saldo syntetyczne rozrachunkowe MA (Zobowiązania)


pozwalają na wstawienie do bilansu jednego wiersza, który zawiera odpowiednie saldo syntetyczne bez określania szczegółowychsald dla każdego kontrahenta. Stosujemy je najczęściej do podania stanu rozrachunków z klientami.NI

Salda rozrachunkowe WN kont analitycznych

ZI

Salda rozrachunkowe MA kont analitycznych


pozwala na wstawienie do bilansu wiersza, który zawiera odpowiednie saldo syntetyczne z podaniem poniżej wykazu sald każdego kontrahenta z tym, że salda występują ze znakiem – gdy są po przeciwnej stronie (dla należności saldo jest MA, dla zobowiązań WN)


NZ

Salda rozrachunkowe WN kont analitycznych dodatnie

ZZ

Salda rozrachunkowe MA kont analitycznych dodatnie


ta formuła pozwala na wstawienie do bilansu wiersza, który zawiera odpowiednie sumę dodatnich sald każdego kontrahenta. Wykorzystuje się ten wzór wtedy gdy chcemy okreslić wielkość należności i zobowiązań dla rożnych kont.

Gdy wszsytkie wzory mamy już gotowe przyciskiem “Oblicz” (patrz. Rys.5) przechodzimy do wydruku sprawozdania.

Zwróćmy jeszcze uwagę na dwie rzeczy związane z tworzeniem bilansu

  1. Pojawiające sie przed wejściem do tworzenia bilansu pytanie

    Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.

    Rys. 16 Zapytanie przed wejściem do tworzenia bilansu


    Wybranie odpowiedzi twierdzącej powoduje przejżenie wszystkich dekretów. Jest więc to operacja dość kosztowna czasowo ale jest konieczna przy pierwszym wejściu do bilansu oraz za każdym razem, gdy wprowadzone zostaną nowe dekrety.

  2. Przeniesienie utworzonego bilansu na inną wspólnotę odbywa się przy pomocy przycisku “Przenieś” znajdującego się na głównym oknie (patrz Rys. 5).1. Zamknięcie roku księgowego i utworzenie bilansu otwarcia na następny rok.Wchodzimy do programu FK BazaN na nowy rok

Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 17. Logujemy sie do FK na nowy rok.


Do opcji przeniesienia sald kont jako bilansu otwarcia na następny rok wchodzimy z menu “Zamknięcia/Otwarcia”.

Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 18. Uruchomienie przenoszenie BO.


Pojawi sie okno określenia dziennika, do którego będzie zapisany bilans otwarcia

Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 19.Podajemy nr dzinnika, do którego prezniesiny będzei bilans otwarcia.

Pa akceptacji dziennika program przeglada wszsytkie dekrety i sprawdza warunek – zgodnie z zasadami księgowości - że suma po stronie Ma rowna sie sumie po stronie Winien po wszystkich kontach. Różnicę, która powoduje niespełnienie warunku, należy ręcznie zaksięgować jako wynik finansowy po odpowiedniej stronie na koncie 860 w poprzednim roku. Po takim księgowaniu uruchamiamy ponownie tworzenie bilansu otwarcia na nowy rok.

Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 20. Informacja, żę są niepoprawne księgowania w dziennikach.


W przypadku, gdy po wybraniu dziennika, pojawi się komunikat jak na rysunku rys. 21, należy usunąć dekrety z tego dziennika i ponownie wybrać opcje.

Program FK BazaN pozwala skutecznie prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych - Tworzenie zestawienia finansowego jest proste.
Rys. 21. Informacja o tym, że w wybranym dzienniku na BO, są już dekrety.
"Wspólnoty mieszkaniowe & FK BazaN" - pobierz DEMO programu do zarz±dzania wspólnotami mieszkaniowymi.