Zamykanie roku księgowego i tworzenie bilansów rocznych w BazaNie jest proste ...
 

Aby zakończyć rok księgowy i otworzyć kolejny, należy wykonać następujące dwa kroki:
 

  1. Sporządzić sprowzdanie finansowe za miniony rok.
  2. Zamknąć rok księgowy oraz prznieść salda kont jako bilans otwarcia na następny rok księgowy.

 

Załóżmy, że mamy następujący przykłodowy Zakładowy Plan Kont dla wspólnoty.

 

Jest to plan kont oparty na domyślnym planie, jaki jest generowany podczas zakładania wspólnoty – dodatkowymi kontami są tylko konta syntetyki 751, 401, 856.


 

1. Tworzenie sprawozdania finansowego
 


Do funkcji tworzenia bilansu wchodzimy z menu.
Akceptowanym okresem powinien być zawsze grudzień danego roku, by do zestawienia wzięte zostały obroty z całego roku.


Jeśli wchodzimy dla danej wspólnoty do tej opcji po raz pierwszy, musimy utworzyć arkusz bilansu domyślnego, naciskając przycisk "Twórz bilans domyślny"
Generowany w ten sposób jest arkusz domyślny.
Bilans domyślny można dowolnie modyfikować. Mogą Państwo więc dowolnie dostosować format zestawienia finansowego do swoich potrzeb. Załóżmy, że do tej pory robiliśmy w arkuszu kalkulacyjnym zestawienie składajace się z czterech następujących cześci
 Bilans można utworzyć, modyfikując arkusz bilansu domyślnego lub tworząc własny arkusz.
 


Po wybraniu wiersza z bilansu, przycisk "Edycja" na oknie otwiera okno wiersza arkusza. W tym oknie przycisk “Edycja” pozwala edytować pola : Sekcja, Dział, Pole, Sposób naliczania oraz Opis, oraz opcje widoczności na wydruku. Przycisk "Edycja wzoru" otwiera edytor wzorów do edycji wzoru w wierszu arkusza


 Wzór wyliczający wartość komórki arkusza może się składać z następujących funkcji:
 

 Zestawienia, które kiedyś robiliśmy w arkuszu kalkulacyjnym, tak jak na rys. w naszym systemie, otrzymujemy definiując je w jednym arkuszu tak jak na rys. z czterema sekcjami.

Zauważmy, że wzory, jakie są użyte w tych arkuszach, biorą pod uwagę całe salda na kontach. Przy pomocy funkcji BOWN, BOMA, ROMA i ROWN można dodatkowo wypisać w zestawieniu Bilans otwarcia konta. Jest to przydatnie, gdy przejeliśmy zadłużoną wspólnotę.

Zwróćmy uwagę jeszcze na rys. 15. Jest to sekcja sprawozdania, dotycząca nieuregulowanych rozrachunków. Użyliśmy w niej kilku różnych sposobów naliczania (5-ta kolumna). Wyróżniamy 6 sposobów naliczania, a właściwie wyświetlania salda syntetyki i jej analityk.

 

NS

Saldo syntetyczne rozrachunkowe WN (Należności)

ZS

Saldo syntetyczne rozrachunkowe MA (Zobowiązania)


pozwalają na wstawienie do bilansu jednego wiersza, który zawiera odpowiednie saldo syntetyczne, bez określania szczegółowych sald dla każdego kontrahenta. Stosujemy je najczęściej do podania stanu rozrachunków z klientami.


 

NI

Salda rozrachunkowe WN kont analitycznych

ZI

Salda rozrachunkowe MA kont analitycznych


pozwala na wstawienie do bilansu wiersza, który zawiera odpowiednie saldo syntetyczne z podaniem poniżej wykazu sald każdego kontrahenta z tym, że salda występują ze znakiem – gdy są po przeciwnej stronie (dla należności saldo jest MA, dla zobowiązań WN)

 

NZ

Salda rozrachunkowe WN kont analitycznych dodatnie

ZZ

Salda rozrachunkowe MA kont analitycznych dodatnie

 

ta formuła pozwala na wstawienie do bilansu wiersza, który zawiera odpowiednią sumę dodatnich sald każdego kontrahenta. Wykorzystuje się ten wzór wtedy, gdy chcemy okreslić wielkość należności i zobowiązań dla rożnych kont.

 

1.Pojawiające sie przed wejściem do tworzenia bilansu pytanie

Wybranie odpowiedzi twierdzącej powoduje przejrzenie wszystkich dekretów. Jest więc to operacja dość kosztowna czasowo, jednakże jest konieczna przy pierwszym wejściu do bilansu oraz za każdym razem, gdy wprowadzone zostaną nowe dekrety.

2.Przeniesienie utworzonego bilansu na inną wspólnotę odbywa się przy pomocy przycisku “Przenieś”, znajdującego się na głównym oknie.

 

Zamknięcie roku księgowego i utworzenie bilansu otwarcia na następny rok.
 Wchodzimy do programu FK BazaN na nowy rokDo opcji przeniesienia sald kont jako bilansu otwarcia na następy rok wchodzimy z menu "Zamknięcia/Otwarcia".Pojawi sie okno określenia dziennika, do którego będzie zapisany bilans otwarcia
Pa akceptacji dziennika program przeglada wszystkie dekrety i sprawdza warunek zgodnie z zasadami księgowości, czyli czy suma po stronie "Ma" rowna sie sumie po stronie "Winien" na wszystkich kontach. Różnicę, która powoduje niespełnienie warunku, należy ręcznie zaksięgować jako wynik finansowy po odpowiedniej stronie na koncie 860 w poprzednim roku. Po takim księgowaniu uruchamiamy ponownie tworzenie bilansu otwarcia na nowy rok. W przypadku, gdy po wybraniu dziennika pojawi się komunikat jak na rysunku rys. 21, należy usunąć dekrety z tego dziennika i ponownie wybrać opcje.

 

Pobierz DEMO programu

Nasza konsultantka zapyta tylko o to, na ile dobrze demo prezentuje możliwości programu.Sprawdź cenę w naszym cenniku oraz to, co otrzymasz dodatkowo wraz z programem!

Demo Bazan

Filmy szkoleniowe

Zobacz jak łatwo i skutecznie moż esz nauczyć się obsługiwać nasz program !!! Niepublikowane do tej pory przez żadnego z dostawców multimedialne materiały szkoleniowe z oprogramowania do zarządzania wspólnotami To wszystko po to, aby od samego początku czuć się jak najpewniej i aby wszystko, co tyczy komputerowej części zarządzania było zawsze na czas.

 

Asystent

  • "Asystent BazaN" - szybko pomaga zapoznać się z programem WM & FK BazaN i zdobyć pewność w jego użytkowaniu!
  • Import plików ELIXIRowych z banków z wyciągami wpłat właścicieli jak i faktur dostawców. Sprawdź cenę.
  • Tworzenie zestawień finansowych i bilansów rocznych w pakiecie FK BazaN - Czy wiesz już, że to jest proste?